Minkman, Ellen, & Astrid Molenveld (2020, January). Q-methodologie als methode om beleid te beschrijven, te ontwikkelen of te evalueren [Q methodology as a method to describe, develop or evaluate policy]. Beleidsonderzoek Online [Policy Research Online]. (ePub in advance of print) (doi: 10.5553/BO/221335502020000001001) (Link: http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/2020/1/BO_2213-3550_2020_000_001_001.pdf)

Inleiding

Q-methodologie ontstond in de psychologie, maar wordt tegenwoordig in vele disciplines toegepast (zoals ruimtelijke ordening, gezondheidszorg en bestuurskunde). De bedenker, William Stephenson (1935), wilde met zijn methode personen als een complex geheel bestuderen en niet hun kenmerken, zoals gangbaar is in statistische methoden. Hij ontwikkelde een manier om denkpatronen binnen een groep in kaart te brengen. Door systematisch te bestuderen hoe individuele visies verschillen, kan Q-methodologie significant verschillende discoursen – en welke aspecten van die discoursen verschillend of juist vergelijkbaar zijn –blootleggen.

Ook vanuit beleidsonderzoekers is er steeds meer interesse in Q-methodologie (Molenveld, 2017). Aan de ene kant wellicht door het besef dat beleidsprocessen steeds meer worden uitgevoerd tussen organisaties en actoren en dat hun perspectief op beleid het proces kan informeren, verbeteren en beïnvloeden (Teisman et al., 2009). Aan de andere kant beschrijft de literatuur over wicked beleidsproblemen dat sommige stakeholders over sommige onderwerpen significant van mening verschillen (Head & Alford, 2015). Q- methodologie is een methode die kan helpen om de grote vragen van beleidsmakers en -onderzoekers te beantwoorden, omdat het systematisch inzicht geeft in perspectieven en kan helpen om beleid te informeren, te beschrijven, maar ook te bekijken hoe beleid binnen een bepaalde groep wordt geëvalueerd.

In Nederland is het aantal Q-methodologietoepassingen schaars, en hetzelfde geldt voor het aantal Nederlandstalige teksten die inzicht geven in hoe de methode toegepast kan worden. Deze bijdrage belicht daarom de belangrijkste aspecten van de methode. Stapsgewijs bieden we in dit artikel inzicht in de belangrijke fasen van een Q-methodologische studie, ondersteund door illustraties vanuit een aantal Nederlandse en Vlaamse toepassingen. In de volgende paragrafen reiken we allereerst de belangrijkste theoretische en analytische bouwstenen aan. Vervolgens beschrijven we een 10-stappenplan om zelf aan de slag te gaan met de methode, om te eindigen met de voor- en nadelen van de methode en een afsluiting.

(English version, via Google Translate) Introduction: Q-methodology originated in psychology, but is currently applied in many disciplines (such as spatial planning, health care and public administration). The inventor, William Stephenson (1935), wanted to use his method to study people as a complex whole and not their characteristics, as is common in statistical methods. He developed a way to map thinking patterns within a group. By systematically studying how individual visions differ, Q methodology can expose significantly different discourses and which aspects of those discourses are different or comparable.

Policy researchers are also increasingly interested in Q-methodology (Molenveld, 2017). On the one hand perhaps because of the realization that policy processes are increasingly being carried out between organizations and actors and that their perspective on policy can inform, improve and influence the process (Teisman et al., 2009). On the other hand, the literature on wicked policy issues describes that some stakeholders disagree significantly on some topics (Head & Alford, 2015). Q methodology is a method that can help to address the big questions that policy makers and researchers are answering because it provides systematic insight into perspectives and can help to inform, describe, and view how policies are evaluated within a certain group.

In the Netherlands, the number of Q methodology applications is scarce, and the same applies to the number of Dutch texts that provide insight into how the method can be applied. This contribution therefore highlights the most important aspects of the method. In this article we provide step-by-step insight into the important phases of a Q-methodological study, supported by illustrations from a number of Dutch and Flemish applications. In the following sections, we first provide the most important theoretical and analytical building blocks. We then describe a 10-step plan to get started with the method, and end with the advantages and disadvantages of the method and a conclusion.

Ellen Minkman <minkman@essb.eur.nl> and Astrid Molenveld <molenveld@essb.eur.nl> are in the Department of Public Administration and Sociology, School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.

Leave a Reply