Marijnissen, Diana, & Emile Kolthoff (2018, November). Wethouders in de frontlijn: een studie naar de perceptie van en de omgang met persoonlijke bedreigingen [Aldermen in the front line: A study into the perception of and dealing with personal threats]. Tijdschrift voor Veiligheid [Journal for Security], 17(3), 35-62. [Dutch] (doi: 10.5553/TvV/187279482018017003003) (Link: https://research.ou.nl/en/publications/47743957-390b-40f6-aa…)

Abstract: In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een Q-studie, aangevuld met semigestructureerde interviews naar de perceptie, houding en gedragsintentie van wethouders die zich op zeker moment bedreigd hebben gevoeld. Het betreft een deelonderzoek van een meer omvangrijker studie, waarvan de hoofdvraag luidt: ‘Hoe percipiëren wethouders bedreigingen en wat is de invloed van bedreigingen op het proces en de uitkomst van besluitvorming?’ Het betreft (voor zover bekend) de eerste exploratieve studie op dit terrein. Via de Q-methodologie zijn drie houdingen ten aanzien van bedreigingen aangetroffen: ‘strijdlustig en daadkrachtig’, ‘kwetsbaar en bedachtzaam’ en ‘nuchter en aanvaardend’. De interviews laten zien dat het veelal gaat om instrumentele bedreigingen die bewust worden ingezet om de besluitvorming te beïnvloeden, die meestal in de privésfeer plaatsvinden en variëren van scheldkanonnades tot fysiek geweld. De meeste bedreigingen komen van eenlingen, maar sommige ook van groepen, in enkele gevallen is er een relatie met criminelen. De gevolgen in de privésfeer zijn ingrijpend voor de respondenten, er zijn aanwijzingen voor invloed op het publieke functioneren (van verharding tot grote voorzichtigheid). In de door de respondenten beschreven casussen is de melding-/aangiftebereidheid hoog en blijkt dat ophef in de media het gezag van de functionaris kan aantasten.

English Abstract: This contribution reports on a delimited part of a larger, exploratory study, the main question of which was: How do aldermen perceive threats, what are their behavioral intentions and what is the influence of threats on the process and the outcome of decision-making? This question was answered with the help of Q-methodology, semi-structured interviews and case studies. This article discusses the results of Q-methodology and the semi-structured interviews. The case studies will be reported separately later on. Through Q-methodology three patterns in perception were found in dealing with threats: ‘combative and decisive’, ‘vulnerable and thoughtful’ and ‘down-to-earth and accepting’. The interviews show that it usually concerns instrumental threats that are deliberately used to influence decision making, which usually take place in the private sphere and vary from verbal aggression to physical violence. Most threats come from individuals, but some come from groups, in some cases there is a relationship with criminals. In the cases reviewed, the consequences in the private sphere are far-reaching, there are indications for the influence on public functioning (from hardening to great caution). There is almost always a report, a fuss in the media can affect the authority of the official.

Diana Marijnissen <d.marijnissen@avans.nl> is with the Industry and Computer Science Academy and the Safety Expertise Center, Avans University of Applied Sciences, Den Bosch, The Netherlands. Emile Kolthoff <emile.kolthoff@ou.nl> is in the Department of Law, Open University in the Netherlands, Heerlen, The Netherlands.